Adatkezelési tájékoztató - irányelvek és gyakorlat

A szederhaz.hu oldalon a Látogató online felületen keresztül érdeklődhet, illetve árajánlatot kérhet, melyet követően a Szederház Vendégházban (8263 Badacsonytördemic, Nyírfa utca 6.) nyílik lehetősége szállást foglalni.

Az alábbiakban, mint Adatkezelő, részletesen tájékoztatom Önt a honlapon kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveinkről és gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeljük. Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása 2018. május 25. napjától megváltozott, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR). 

A honlapon található online rendszer igénybevételével, illetve az online levelezéssel Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) rendelkezéseit.

I. Alapfogalmak

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

Adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége. 

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

Kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

II. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei 

Adatkezelő neve: Szablics Jánosné (Vendégházvezető)

Telefonszám: +36 30 375 1119

E-mail cím: szederhaz@gmail.com         

Az adatok tárolását az Adatkezelő megbízásából eljáró Evolutionet Kft. (székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., honlap: www.domain-tarhely.net ) végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

III. Adatkezelés célja 

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a következő célokból kezeli: 

 1. A Vendégházba történő foglalás igénylés céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes adatok megadása.
 2. A törvényben végszámla kiállításának céljából.
 3. A foglalással, érkezéssel, vendégházban tartózkodással, esetleges módosítással, lemondással és pénz visszautalással kapcsolatos kommunikáció céljából.

IV. Az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli: 

 1. A III. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél.
 2. A III. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség.
 3. A III. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén Adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról. 

V. A kezelt adatok köre

Adatkezelő honlapján (www.szederhaz.hu) működő online kapcsolattartási űrlap igénybevétele külön regisztrációhoz nem kötött, azonban az árajánlatkéréshez/érdeklődéshez az alábbi személyes adatok megadása szükséges: Név, E-mail cím. Az adatokra az online kapcsolattartás okán van szükség.

Az online levelezés során történik a tényleges foglalás. A következő személyes adatok megadása szükséges: teljes név, telefonszám, számlázási cím. A telefonszám megadására a gyors kapcsolattartás miatt van szükséges. A számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség.

VI. Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli, illetve addig, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. A Felhasználó nevének, e-mail címének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, nyolc évig történik az adatok megőrzése és kezelése, ezt követően Adatkezelő megsemmisíti azokat.

VII. Adatbiztonság 

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.
Az Adatkezelő honlapján keresztül működő rendszerek egy külső, védett tárhely szolgáltatónál kerültek elhelyezésre, amely tárhelyen kezelt adatokhoz a szolgáltató nem férhet hozzá. Adatkezelő munkafolyamatait jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen végzi. 

VIII. Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 1. Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
 2. Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.
 3. Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 4. Ha az Adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
 5. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

IX. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk (cookie-k)

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az előzőekben megfogalmazott szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen IX. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat (sütiket) használjon a Weboldallal összefüggésben. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Ez a technológia független az Adatkezelő szolgáltatásától.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen.

A Felhasználónak joga van törölni a cookie-kat saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A Weboldalon külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelő semmilyen felelősségét nem vállal.

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak). A hirdetéseket külső szolgáltatók (Google, Facebook) a saját technológiájuknak megfelelően kezelik. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) szintén cookie-kat használnak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

X. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, azonban a hatályos, érvényes, aktuális Adatkezelési Tájékoztató a Weboldalán minden esetben és időben elérhető. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2020. február 1. napjától érvényes.